Gwarancja

Warunki gwarancji Cetus Wózki Widłowe
na dostawę wózków widłowych i części zamiennych

Pobierz gwarancję

1. Cetus Wózki Widłowe Radosław Błaszczyk (dalej jako: „Cetus”) udziela Nabywcy gwarancji jakości na zakupione w Cetus wózki widłowe i części zamienne zgodnie ze wskazanymi niżej zasadami gwarancji.
2. Gwarancja jest ważna na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Cetus jako gwarant zapewnia dobrą jakość wózków widłowych oraz ich sprawne działanie w normalnych warunkach eksploatacji, zgodnie z przeznaczeniem pojazdów i załączoną do produktu instrukcją obsługi.
4. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym produkcie.
5. Okres gwarancji:
a) na wózki widłowe wynosi wskazaną w umowie lub zamówieniu/ofercie ilość miesięcy od daty odbioru dostawy z zastrzeżeniem, że jeżeli produkt w tym okresie przepracował wskazaną w umowie lub zamówieniu ilość motogodzin, okres gwarancji upływa wcześniej, z momentem ich przepracowania.
b) na części zamienne zakupione w Cetus wynosi 6 miesięcy od daty sprzedaży,
c) na wózki ręczne paletowe 12 miesięcy od daty sprzedaży z zastrzeżeniem, że w przypadku wózków ręcznych paletowych z wagą elektroniczną waga ta nie jest objęta gwarancją.
6. Na materiały i części naprawione lub wymienione w ramach napraw gwarancyjnych udzielana jest gwarancja na okres 12 miesięcy od dnia naprawy lub wymiany. Nabywca części zamiennych traci uprawnienia gwarancyjne dotyczące części w przypadku dokonania samodzielnego ich montażu bądź dokonania montażu tych części poprzez inny podmiot niż Cetus.
7. Pod rygorem utraty przez Kupującego uprawnień z tytułu gwarancji, obsługę gwarancyjną sprzętu i części zamiennych zakupionych w Cetus mogą wykonywać wyłącznie pracownicy Cetus lub wskazny przez Cetus inny serwis.
8. Roszczenia dotyczące usunięcia usterek mogą być przyjmowane i usuwane wyłącznie przez Cetus.
9. Każdą wadę należy niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty jej wykrycia, zgłosić pisemnie do Cetus. Dopuszcza się zgłoszenia w formie poczty elektronicznej Cetus. Dane kontaktowe serwisu znajduje się www.cetusgdynia.pl. Zgłoszenia reklamacyjne dokonane z niezachowaniem procedur i terminów, określonych w niniejszej gwarancji, powodują utratę praw z tytułu gwarancji i nie będą rozpatrywane.
10. Usunięcie stwierdzonej wady w ramach gwarancji nastąpi w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty dokonanego zgłoszenia u Nabywcy lub w warsztacie Cetus w zależności od możliwości serwisowych.
11. Cetus nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe po stronie Nabywcy, nawet jeżeli powstały na skutek ujawnienia się wad sprzętu lub części zamiennych zakupionych w Cetus, w tym także nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty handlowe, utracone korzyści ani inne straty pośrednie lub wtórne, będące konsekwencją wady.
12. Koszty napraw gwarancyjnych, w tym także koszt dojazdów oraz części zamiennych wymienianych na gwarancji w ramach stwierdzonej wady nie obciążają Nabywcy.
13. Zasady i terminy przeglądów obowiązkowych wynikają z odrębnej umowy serwisowej. Koszty dodatkowych przeglądów niebędących przeglądami obowiązkowymi obciążają Kupującego zgodnie z ustaleniami odrębnej umowy serwisowej.
14. Części wymontowane w ramach usługi gwarancyjnej pozostają własnością Cetus.
15. Za naprawę gwarancyjną uważa się tylko i wyłącznie naprawę wadliwego Wózka lub części dokonaną w okresie, o którym mowa w pkt. 5 i na warunkach określonych w niniejszej gwarancji. W szczególności nie stanowią napraw gwarancyjnych konserwacje, okresowe przeglądy, regulacje, sprawdzenia działania oraz czyszczenie Wózka.
16. Gwarancja nie obejmuje:

naturalnego zużycia części eksploatacyjnych takich jak: ogumienie, widły, filtry i wkłady filtrów, uszczelki, świece zapłonowe i żarowe, styki styczników, okładziny hamulcowe, żarówki, oleje, smary i inne płyny eksploatacyjne;
usług przeglądowych wynikających z eksploatacji części wymienionych powyżej;
wad i uszkodzeń powstałych wskutek wypadku, przewrócenia, upadku produktu itp.;
wad i uszkodzeń powstałych wskutek oddziaływania sił przyrody jak np. gradu, pioruna, mrozu, wody, soli, oddziaływania substancji chemicznych itp. jak również w przypadku kradzieży, włamania;
wad i uszkodzeń powstałych wskutek zastosowania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych (np. paliwo, smary, oleje itp.);
wad i uszkodzeń powstałych wskutek dokonania zmiany pierwotnej formy oraz/lub funkcji produktu określonej w załączonej do produktu instrukcji obsługi;
prostowników, baterii oraz innych osprzętów, które posiadają oddzielną gwarancję, udzielaną na 12 miesięcy;
szkód powstałych podczas transportu i przeładunku;
napraw prewencyjnych wykonywanych po określonym przebiegu motogodzin zgodnie z instrukcją eksploatacji
wad spowodowanych niewłaściwym podłączeniem, użytkowaniem lub przechowywaniem Produktu.
usług przeglądowych wynikających z eksploatacji
17. Nabywca traci uprawnienia z tytułu gwarancji w przypadku:

niezgłoszenia wady niezwłocznie po jej wykryciu, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia jej wykrycia;
nieprzestrzegania „Instrukcji obsługi” w zakresie eksploatacji, konserwacji i regulacji wózka oraz części zamiennych;
eksploatowania wózka niezgodnie z przeznaczeniem lub zaleceniami producenta a okoliczność ta miała znaczenie dla funkcjonowania określonej części lub zespołu;
nieprzestrzegania terminów obowiązkowych przeglądów gwarancyjnych wózka;
dokonywania modyfikacji wózka bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Cetus;
dokonywania napraw przez firmę nieautoryzowaną przez Cetus;
montażu części zamiennych przez inny podmiot niż Cetus.
18. Cetus ma prawo do odmowy wykonania naprawy gwarancyjnej w przypadku, gdy Nabywca zalega w stosunku do Cetus z wymagalnymi płatnościami, niezależnie od ich tytułu, w szczególności zalega z zapłatą za dostarczone Nabywcy towary lub świadczone na jego rzecz przez Cetus usługi. W przypadku, o którym mowa w niniejszym punkcie, Cetus może odmówić wykonania wszelkich świadczeń z tytułu udzielonej gwarancji i jest zwolniony z odpowiedzialności wobec Nabywcy z tytułu gwarancji.
19. Prawa gwarancyjne posiada wyłącznie Nabywca, który nabył produkt bezpośrednio od Cetus. Dalsze zbycie produktu nie powoduje przeniesienia praw przysługujących z mocy niniejszej gwarancji na kolejnego nabywcę.
20. Odpowiedzialność Cetus z tytułu rękojmi jest wyłączona.
21. W sprawach nieuregulowanych znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Gdynia, dnia 8.01.2015